BPMS

Geneza systemów klasy BPMS

 • Multifunkcjonalne narzędzie do modelowaniaobsługi procesów biznesowych
 • Zintegrowany modeler BPMN
 • Architektura zorientowana na usługi
 • Wsparcie społecznościowe komunikacji między użytkownikami
 • Dynamiczne, stale podlegające zmianom procesy biznesowe

BPM w pigułce

 • Zarządzanie procesowe jest kluczowe dla efektywnego funkcjonowania każdej organizacji.
 • Procesy biznesowe stanowią podstawowy fundament działania organizacji.
 • BPM to określenie wymagań dla lepszych procesów i późniejsze nimi zarządzanie dla ciągłego ich doskonalenia.
 • System klasy BPMS pozwala na modelowanie, uruchamianie, a także monitorowanie procesów. Udostępnia możliwość modyfikacji i zmiany procesów. Wspiera zarządzanie procesami, umożliwiając ich ciągłe doskonalenie.
 • Uzupełnienie istniejącej infrastruktury IT o bezpośrednie wsparcie dla obsługi procesów daje organizacjom olbrzymi potencjał do zwiększania efektywności pracy, redukcji kosztów, usprawnienia działania - przyczynia się do znacznej poprawy wyniku firmy.
 • BPMS zapewnia pełną kontrolę procesów oraz umożliwia skuteczne dostosowanie do istniejących, a także zmieniających się wymagań.

 

Kiedy stosować systemy BPMS?

Należy używać systemów BPMS dla procesów, które charakteryzują się cechami:

 • Proces jest rozproszony, np. jego realizacja wymaga zastosowania kilku aplikacji
 • Proces posiada złożone reguły
 • Proces jest złożony jako całość
 • Istnieje konieczność monitorowania procesów
 • Proces wymaga poprawy
 • Jeśli jednocześnie będzie funkcjonowało wiele instancji procesu
 • Jeśli dotychczas użytkowane systemy dadzą się podłączyć do procesu (interfejsy) 

Korzyści zastosowania systemów BPMS

Korzyści zastosowania systemów BPMS
 • Uporządkowanie działań,
 • Rozliczalność działań – pełna historia działań procesów i użytkowników,
 • Niezaprzeczalność – wszystkie działania są jednoznacznie przypisane do użytkowników,
 • Integralność – operacje na danych przeprowadzane są tylko w autoryzowany sposób,
 • Autentyczność - bezpieczne sposoby autentykacji użytkowników,
 • Poufność – szyfrowanie połączeń oraz danych na wielu poziomach,
 • Dostępność –mechanizmy bazy danych oraz architektura systemu zapewniająca wysoką dostępność,
 • Automatyzacja procesów biznesowych,
 • Usprawnianie procesów biznesowych i poprawa ich efektywności,
 • Monitorowanie oraz zarządzanie statusem realizacji procesów i zadań,
 • Centralizacja zarządzania zadaniami związanymi z obiegiem pracy (workflow).

Pojęcia

 • BPMN – Business Process Modeling Notation – notacja używana w modelowaniu i przygotowywaniu diagramów procesów biznesowych.
 • Diagram Procesu Biznesowego (Business Process Diagram – BPD) – diagram zdefiniowany przez BPMN i wykorzystujący elementy zdefiniowane w tej notacji.
 • Kluczowy Wskaźnik Wydajności (Key Performance Indicator – KPI) – metryka (nie tylko finansowa) używana w procesie realizacji celów organizacji, pozwalająca ocenić postępy ich realizacji i zastosować ewentualne korekty.
 • Monitorowanie Czynności Biznesowej (Business Activity Monitoring – BAM) – ciągła i aktywna obserwacja Kluczowych Wskaźników Wydajności.
 • Proces – każda czynność wykonywana w danej firmie lub organizacji, w BPMN przedstawiona, jako sieć elementów przepływu (Flow Objects), czyli zestawów drobniejszych czynności i sekwencjonujących elementów kontrolnych.
 •  Proces Biznesowy – zestaw czynności, zadań i zdarzeń realizowanych przez rozwiązania systemowe i użytkowników w celu osiągnięcia celu biznesowego; Procesy mogą być zarządcze, główne, wspomagające.
czytaj więcej