Pojęcia

 • BPMN – Business Process Modeling Notation – notacja używana w modelowaniu i przygotowywaniu diagramów procesów biznesowych.
 • Diagram Procesu Biznesowego (Business Process Diagram – BPD) – diagram zdefiniowany przez BPMN i wykorzystujący elementy zdefiniowane w tej notacji.
 • Kluczowy Wskaźnik Wydajności (Key Performance Indicator – KPI) – metryka (nie tylko finansowa) używana w procesie realizacji celów organizacji, pozwalająca ocenić postępy ich realizacji i zastosować ewentualne korekty.
 • Monitorowanie Czynności Biznesowej (Business Activity Monitoring – BAM) – ciągła i aktywna obserwacja Kluczowych Wskaźników Wydajności.
 • Proces – każda czynność wykonywana w danej firmie lub organizacji, w BPMN przedstawiona, jako sieć elementów przepływu (Flow Objects), czyli zestawów drobniejszych czynności i sekwencjonujących elementów kontrolnych.
 •  Proces Biznesowy – zestaw czynności, zadań i zdarzeń realizowanych przez rozwiązania systemowe i użytkowników w celu osiągnięcia celu biznesowego; Procesy mogą być zarządcze, główne, wspomagające.
 • Reguła Biznesowa (Business Rule) – zdanie lub określenie opisujące zasady postępowania, definicje i ograniczenia w działalności biznesowej mające wpływ na przebieg procesów biznesowych.
 • Zadanie (Task) – pojedyncza czynność będąca elementem Procesu i pozwalająca na zobrazowanie pojedynczego elementu pracy w Procesie.
 • Zarządzanie Procesami Biznesowymi (BPM – Business Process Management) – podejście zarządzania obejmujące rozpoznanie, projektowanie i wdrażanie Procesów Biznesowych, dodatkowo zapewniające kontrolę wykonania, administracji i nadzoru nad nimi.
 • Proces biznesowy – zespół powiązanych ze sobą czynności lub działań, których celem jest osiągnięcie oczekiwanego rezultatu.
 • AUREA BPM to narzędzie wspierające definiowanie, automatyzowanie, monitorowanie i dostosowywanie procesów biznesowych przedsiębiorstwa w celu poprawy ich efektywności.