Korzyści

System Aurea BPM zapewnia osiągnięcie następujących korzyści

 • zwiększenie produktywności poprzez redukcję czasu realizacji procesu,
 • redukcja liczby kroków procesu oraz wyeliminowanie błędów dzięki automatyzacji,
 • poprawa komunikacji wewnątrz firmy,
 • ścisłe określenie zakresu obowiązków każdego z pracowników poprzez przydział do realizacji konkretnych kroków w procesie biznesowym,
 • ułatwione wdrażanie zmian poprzez centralne definiowanie modelu procesów,
 • optymalizacja wykorzystania pracowników dzięki możliwości przesuwania zasobów niezbędnych do realizacji określonych procesów biznesowych,
 • bieżące raportowanie o rzeczywistym przebiegu procesów, ich stanie, stopniu zrealizowania i opóźnieniach,
 • integracja różnych systemów w przedsiębiorstwie,
 • usprawnianie procesów biznesowych,
 • automatyzacja realizacji polityki przedsiębiorstwa,
 • monitorowanie oraz zarządzanie statusem realizacji prac i zadań,
 • poprawa efektywności procesów,
 • centralizacja zarządzania zadaniami związanymi z obiegiem pracy (workflow),
 • wymuszenie stosowania standardów korporacyjnych,
 • zmniejszenie ryzyka związanego z nieprawidłowym działaniem pracowników,
 • wychwytywanie wąskich gardeł w wykonywanych procesach biznesowych również na poziomie pojedynczych czynności procesowych,
 • doskonalenie i optymalizacja procesów biznesowych,
 • optymalizacja zasobów organizacji,
 • ograniczanie kosztów organizacji,
 • wydajniejsze wykorzystanie infrastruktury informatycznej organizacji,
 • szybkie przejście od tradycyjnego obiegu dokumentów papierowych do formy elektronicznej i związane z tym oszczędności,
 • bieżąca kontrola terminów wykonania zadań  - powiadamianie i monitorowanie opóźnień,
 • Kontrola  procesów decyzyjnych i personelu – kto wykonał operację, kiedy, w jakim czasie,
 • Identyfikacja i usuwanie „wąskich gardeł” czyli znaczna redukcja kosztów operacyjnych,
 • natychmiastowa dystrybucja informacji,
 • możliwość szybkiego zidentyfikowania wąskich gardeł,
 • ścisła kontrola nad ponoszonymi kosztami przed ich poniesieniem,
 • centralizacja i uporządkowanie procesów,
 • uporządkowanie procesów zgodnie z dobrymi praktykami,
 • niższe koszty administracyjne związane z eliminacją czynności powtarzalnych,
 • natychmiastowy wgląd w aktualny status i historię każdego dokumentu,
 • swobodna komunikacja pomiędzy uczestnikami procesu,
 • wysoka jakość i kompletność informacji,
 • terminowość kontrolowana przez funkcje przypominające i eskalujące,
 • większość czynności wykonywanych w jednym systemie,
 • zautomatyzowana wymiana danych z systemami zewnętrznymi,
 • szybkie rozliczenie z pracownikami,
 • komplet uporządkowanych danych w jednym miejscu,
 • oszczędność czasu wymaganego na zarządzanie i porządkowanie rejestru,
 • oszczędność czasu dla osób– wszystkie wyliczenia generowane są przez system,
 • minimalizacja ryzyka związanego z błędnym wyliczeniem kwot,
 • skrócenie czasu obsługi procesu,
 • unikanie wielokrotnego wykonywania tej samej pracy – przekazywanie danych do innych systemów za pomocą interfejsów elektronicznych,
 • eliminacja dokumentów papierowych,
 • efektywne wykorzystanie zasobów i kontrola dostępności,
 • jednolity zbiór szablonów dostępny dla wszystkich uprawnionych,
 • wygodne przesyłanie dokumentów między pracownikami,
 • automatyzacja generowania końcowych dokumentów,
 • elastyczność – możliwość łatwej zmiany wersji szablonu,
 • spójny i uporządkowany sposób dystrybucji kluczowych informacji,
 • wygodne zarządzanie dostępem do danych,
 • wysoka jakość i kompletność informacji,
 • niższy koszt zarządzania i dostępu do danych,
 • inne.

Dlaczego Aurea BPM?

 • precyzyjne definiowanie zakresu obowiązków (zadania, terminy) w realizowanych procesach biznesowych,
 • bieżące raportowanie o rzeczywistym przebiegu procesów, ich stanie, stopniu realizacji, opóźnieniach, „wąskich gardłach”,
 • redukcja liczby kroków procesu oraz wyeliminowanie potencjalnych błędów dzięki automatyzacji,
 • optymalizacja wykorzystania zasobów (dynamiczne przydzielanie zasobów),
 • poprawa komunikacji wewnątrz firmy,
 • integracja różnych systemów informatycznych.